TOVAR V AKCII

Cenníková cena bez DPH 684,00 €
Cena so zľavou 683,50 €
skladom áno
Cenníková cena bez DPH 2 238,00 €
Cena so zľavou 1 940,00 €
skladom áno
Cena so zľavou 1 742,67 €
skladom áno

KONTAKTY

Profesional Servis s.r.o.
Maďarovská 77
935 87 Santovka
tel: +421 36 63 99 006
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena so zľavou 592,80 €
skladom áno
Cena so zľavou 1 613,78 €
skladom nie
Cena so zľavou 1,14 €
skladom áno

 

Počítadlo prístupovfree counter


Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

1.Zodpovednosťdodávateľa

Pri predaji tovaru odberateľovi , dodávateľ zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Dodávateľ zodpovedá za výrobné vady tovaru, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, je odberateľ oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosť i za vady tovaru u dodávateľa (reklamovať ho). Dodávateľ rozhodne o reklamácii po prevzatí vráteného tovaru, bez zbytočného odkladu ,v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie dodávateľovi. Ak dodávateľ nerozhodne o reklamácii do tejto doby, má odberateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Pri riešení reklamácie opravou, doba opravy závisí od výrobcu, ktorý túto opravu vykonáva. 0dberateľ nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

2.Povinnosti odberateľa

Odberateľ je povinný reklamovať výrobné vady tovaru u dodávateľa bez zbytočného odkladu. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru je odberateľ povinný skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolovať tovar. Ak odberateľ zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberie ale spíšte s dopravcom - kuriérom protokol o škode. Dopravca - kuriér poškodený tovar doručí späť dodávateľovi a odberateľ o vzniknutej škode bez zbytočného odkladu informuje dodávateľa. Ak odberateľ zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, (do 2 dní od doručenia), je povinný uplatniť si reklamáciu bez zbytočného odkladu u dodávateľa . Reklamácia mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou tovaru, ktorá nebude zistená pri odbere tovaru , nebude uznaná. V prípade, že odberateľ zistí pri rozbalení dodaného tovaru zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nesmie začať alebo pokračovať v montáži tovaru. Odberateľ nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Pred prvým použitím je odberateľ povinný preštudovať si záručné podmienky.

3.Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Záručná doba na všetky tovary je maximálne 12 mesiacov, ktorú určil výrobca. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru odberateľom . Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú odberateľ nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane odberateľ doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru , odberateľ ich musí reklamovať do 6 dní od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Pred uplatnením reklamácie je odberateľ povinný dôkladne skontrolovať, či vady tovaru nie sú spôsobené nesprávnym nastavením alebo zapojením tovaru v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Záruka sa nevzťahuje na:

- bežné opotrebenie
- časti a súčasti strojov a zariadení, na ktorých boli vykonané zásahy neautorizovanou osobou
- vady, ktoré boli spôsobené nerešpektovaním návodu na použitie, v dôsledku nesprávnej manipulácie, prepravy, používania, neodborného zásahu a úmyselného poškodenia
- vady spôsobené vonkajšími vplyvmi (korózia, oxidácia, opotrebovanie náterov...)
- vady spôsobené živelnou katastrofou
- výmenu opotrebiteľných dielov a to nasledovne:
? pohyblivé časti a súčasti strojov a zariadení
? olejové, výtlačné, sacie a sekciové filtre
? vložky do filtrov
? hadice
? gumené časti (tesnenia, membrány...)                                                                   
? elektromotory servoventilov  
? poistné ventily    
? tesniace prvky (hriadeľové tesnenia, o-krúžky, ploché tesnenia...)

Záručná doba na dodaný tovar je určená konkrétnym dovozcom alebo výrobcom. Záručná doba uvedená na internetových stránkach dodávateľa je určená výhradne pre podnikateľov.

Upozornenie: farebné prevedenia a odtiene fotografií zobrazené na monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných fotografii.

4.Oznámenie reklamácie

Odberateľ je povinný reklamáciu uplatniť u dodávateľa písomne mailom alebo doporučeným listom!

Kontakty:
• mobil – 0915 65 79 22
• e-mail- info@profesionalservis.sk
• adresa- Profesional Servis s.r.o., Maďarovská 77, 935 87 Santovka

Oznámenie reklamácie musí obsahovať:
• číslo objednávky
• číslo daňového dokladu/faktúry (je potrebné zaslať aj kópiu faktúry)
• presný názov výrobku a jeho špecifikácia
• výrobné číslo, ktoré môže byť uvedené na obale tovaru či na samotnom tovare
• protokol s podrobným popisom vád a podrobným popisom podmienok pri ktorých sa vady vyskytujú
• fotodokumentáciu.
Po zaslaní reklamácie dodávateľovi je potrebné počkať na pokyny dodávateľa ako postupovať.

Záručný a pozáručný servis vykonáva dodávateľ vo svojom sídle (Maďarovská 77, 935 87 Santovka).

5.Doprava reklamovaného tovaru od odberateľa k dodávateľovi

Odberateľ reklamovaný tovar odovzdá na prepravu dopravcovi alebo ho dodávateľovi doručí prostredníctvom zásielkovej služby . Dodávateľ odporúča odberateľovi reklamovaný tovar poistiť. Zásielky na dobierku dodávateľ nepreberá. Reklamovaný tovar je potrebné zabaliť do vhodného, dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
Reklamačné konanie začína dátumom prijatia reklamovaného tovaru dodávateľom, nie dátumom podania zásielky.
Reklamovaný tovar musí odberateľ dodať dodávateľovi kompletný ( manuály, káble a ostatné kompletné príslušenstvo), v prípadné nejasnosti je odberateľ povinný to s dodávateľom konzultovať telefonicky alebo emailom.

Odberateľ je povinný pribaliť sprievodný list, kde uvedenie svoje fakturačné údaje, kontaktnú osobu s telefónnym číslom a stručný popis vád. Bez sprievodného listu nie je možné vybaviť reklamáciu!

6. Riešenie reklamácie

6.1 Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia odberateľa vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže odberateľ požadovať:
• bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
• výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
• výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý.


6.2 Neodstrániteľné vady

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže odberateľ požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany dodávateľa nie je možná, môže odberateľ požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky za tovar.

7. Návrat reklamovaného tovaru späť k odberateľovi

O výsledku reklamácie bude odberateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu alebo písomne prostredníctvom pošty, reklamačný protokol. Prepravu tovaru späť odberateľovi po uznaní reklamácie zabezpečuje dodávateľ zásielkovou službou na svoje náklady.

8. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1. novembra 2012 a platí výlučne pre internetový obchod www.postrekovace.eu

Profesional servis s.r.o.

M2ExMTY5Yj